Rodzina 500+

OFERTY PRACY

« powrót

 
25.09.2017

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko ASYSTENTA SĘDZIEGO

Prezes Sądu Rejonowego w Zielonej Górze ogłasza nabór na dwa stanowiska asystenta sędziego w pełnym wymiarze na umowę na czas określony (umowa na zastępstwo) do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

Oznaczenie konkursu : OK/KON/102/2/17

 

 

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE  NA  STANOWISKO  ASYSTENTA  SĘDZIEGO

 

I. Prezes Sądu Rejonowego w Zielonej Górze ogłasza nabór na dwa stanowiska asystenta sędziego w pełnym wymiarze na umowę na czas określony (umowa na zastępstwo)  do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

 

II.  Zgodnie z art. 155 § 2 Ustawy z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016r. poz. 2062 z późn. zm.) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 4. ukończył 24 lata.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku asystenta sędziego szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8.11.2012r. w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz.U. z 2012 r. poz.1270).

 

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zasad organizacji i funkcjonowania resortu sprawiedliwości;
 2. znajomość techniki pracy biurowej ,w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentów - pakiet Office (MS Word i MS Exel) oraz innych urządzeń biurowych (kserokopiarka, fax),
 3. wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole;
 4. odpowiedzialność i odporność na stres.

  

V. I etap konkursu odbędzie się w dniu 30.10.2017r. w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, II etap konkursu i III etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 16 listopada 2017r. W zależności od liczby uczestników II etapu, konkurs odbędzie się w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Pl. Słowiański 2 lub w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze Pl. Słowiański 6, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie  przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013r. poz.1228)

 

VI. Kandydat na stanowisko asystenta sędziego zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu składaw terminie do dnia  25 października 2017r. dogodz. 15 00  w  zamkniętej  kopercie  z dopiskiem:

       („Oferta na stanowisko asystenta sędziego  – OK/KON/102/2/17 ”).

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze , Plac Słowiański 2  (pok. 410,  IV piętro)  albo przesłać je za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Oddział  Kadr 

Sąd Rejonowy  w Zielonej Górze

Pl. Słowiański 2

65-069 Zielona Góra

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 068  32-20-376.
 2. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

 

Wniosek, oświadczenia  winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej: www.zielona-gora.sr.gov.pl (zakładka : oferty pracy – pliki do pobrania).

 

VII. Do zgłoszenia kandydat dołącza wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisko asystenta sędziego;
 2. własnoręcznie sporządzony (w całości napisany własną ręką) opisowy (nie CV) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo
  o ustroju sądów powszechnych;
 5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2016r. poz.922 t.j.) w celu rekrutacji;
 7. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

 

VIIILista kandydatów dopuszczonych do II etapu - testu zostanie umieszczona w dniu
31 października 2017r.
 od godz. 12 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze  Pl. Słowiański 2 orazna stronieinternetowej www.zielona-gora.sr.gov.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.zielona-gora.sr.gov.pl/bip/.

W dniu 16 listopada 2017r. , po zakończeniu II etapu konkursu kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej trzy punkty z pracy pisemnej, zostaną poddani
III etapowi konkursu.

 

Prezes Sądu Rejonowego   

w  Zielonej Górze               

 

                                                        Wojciech  Górniak              

« powrót