Rodzina 500+

OFERTY PRACY

« powrót

 
28.10.2019

Dyrektor Sądu Rejonowego w Zielonej Górze poszukuje osoby zainteresowanej zatrudnieniem w ramach umowy na czas określony na zastępstwo

Dyrektor Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

poszukuje osoby zainteresowanej zatrudnieniem w ramach umowy na czas określony w celu zastępstwa urzędnika sądowego w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

 

 

I. Wymagania niezbędne:

1)      co najmniej wykształcenie średnie oraz  zdany egzamin maturalny ,

2)      dobra znajomość metod i technik pracy biurowej i obsługi komputera – pakiet Office (MS Word i MS Exel) oraz innych urządzeń biurowych (kserokopiarka, fax),

3)      zdolność do czynności prawnych;

4)      niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

5)      nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

6)      nieposzlakowana opinia  i wysoki poziom kultury osobistej oraz  umiejętność pracy w zespole,

7)      kreatywność, komunikatywność  i odporność na stres,

8)      umiejętność pracy pod presją czasu,

9)      dokładność i odpowiedzialność.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1)      co najmniej wykształcenie wyższe pierwszego stopnia,

2)      znajomość zasad organizacji i funkcjonowania resortu sprawiedliwości zgodnie z Ustawą z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016r. poz. 2062 t.j. z późn.zm.) oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. w sprawie organizacji  i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz MS z dnia 31.12.2003r. Nr 5 poz. 22 z późn. zm. oraz z 2017r. poz. 166),

3)      biegłe pisanie na komputerze i umiejętność pisania ze słuchu,

4)      dyspozycyjność,

5)      sumienność, zaangażowanie i samodzielność,

6)      umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,

7)      prawidłowe redagowanie pism, dokumentów, informacji, sprawozdań,

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku stażysty w wydziale:

1)      rozpisywanie posiedzeń,

2)      protokołowanie na rozprawach i sporządzanie wokand,

3)      chronologiczne i staranne prowadzenie akt sądowych,

4)      wykonywanie zarządzeń sędziego lub referendarza sądowego,

5)      czuwanie nad terminowym załatwieniem spraw,

6)      wprowadzanie danych do wymaganych systemów,

7)      wykonywanie wszystkich czynności w sprawach będących w referacie sędziego lub referendarza sądowego,

8)      wykonywanie prac administracyjno – biurowych.

 

IV.  Zgłoszenie można składać osobiście w siedzibie Sądu (pok. 409,  IV piętro)  lub przesłać  na adres:

                                    Oddział Kadr

                                    Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

                                    Pl. Słowiański 2

                                    65-069 Zielona Góra

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 068  32-20-376.

 

V. Do zgłoszenia kandydat dołącza wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

2)      kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

3)      inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i  umiejętnościach,

4)      podanie adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Zielonej Górze wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego,

5)      (CV),

6)      oświadczenie kandydata dotyczące: posiadania obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych,

7)      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą
z  29.08.1997r. o ochronie danych  osobowych (Dz.U. z 2018r. poz.1000 z późn. zm) do celów rekrutacji,

8)      oświadczenie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO
                      KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

                                           W SĄDZIE REJONOWYM W ZIELONEJ GÓRZE

(WZÓR _zakładka : oferty pracy – pliki do pobrania)

9)      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej: www.zielona-gora.sr.gov.pl (zakładka : oferty pracy – pliki do pobrania).

 

Zielona Góra, dnia 16.11.2018r.

« powrót