Rodzina 500+

OFERTY PRACY

« powrót

 
17.01.2020

Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

Oznaczenie konkursu:    OK/KON/102/1/20

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

NA STAŻ URZĘDNICZY

 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

 

 

Na podstawie art. 31a § 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 23 ze zm.) w zw. z art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 577 j.t.) :

 

I. Dyrektor Sądu Rejonowego w Zielonej Górzeogłasza nabórkandydatów na staż urzędniczy (docelowo urzędnika sądowego) w wymiarze 0,75 etatu do I Wydziału Cywilnego Sądu  Rejonowego w Zielonej  Górze

 

II.  Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia  18.12.1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 577 ) urzędnikiem może zostać osoba:

1)      która ma pełną zdolność do czynności prawnych;

2)      o nieposzlakowanej opinii;

3)     która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

4)      przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5)      posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

III. Wymagania niezbędne:

1)      co najmniej wykształcenie średnie oraz  zdany egzamin maturalny (preferowane kierunki: prawo i administracja, ekonomiczne),

2)      dobra znajomość metod i technik pracy biurowej i obsługi komputera – pakiet Office (MS Word i MS Exel) oraz innych urządzeń biurowych (kserokopiarka, fax),

3)      biegłe pisanie na komputerze i umiejętność pisania ze słuchu,

4)      znajomość zasad organizacji i funkcjonowania resortu sprawiedliwości zgodnie z Ustawą z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018r. poz. 2062 t.j. z późn.zm.) oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. w sprawie organizacji  i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz MS z dnia 31.12.2003r. Nr 5 poz. 22 z późn. zm. oraz z 2017r. poz. 166),

5)      nieposzlakowana opinia  i wysoki poziom kultury osobistej oraz  umiejętność pracy w zespole,

6)      kreatywność, komunikatywność  i odporność na stres,

7)      umiejętność pracy pod presją czasu,

8)      dokładność i odpowiedzialność.

 

IV. Wymagania dodatkowe:

1)      co najmniej wykształcenie wyższe pierwszego stopnia,

2)      dyspozycyjność,

3)      sumienność, zaangażowanie i samodzielność,

4)      umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,

5)      umiejętność bezwzrokowego pisania na komputerze,

6)      prawidłowe redagowanie pism, dokumentów, informacji, sprawozdań,

7)      znajomość przepisów obowiązujących sądzie,

8)      znajomość struktury sądu.

 

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku stażysty w wydziale:

1)      rozpisywanie posiedzeń,

2)      protokołowanie na rozprawach i sporządzanie wokand,

3)      chronologiczne i staranne prowadzenie akt sądowych,

4)      wykonywanie zarządzeń sędziego lub referendarza sądowego,

5)      czuwanie nad terminowym załatwieniem spraw,

6)      wprowadzanie danych do wymaganych systemów,

7)      wykonywanie wszystkich czynności w sprawach będących w referacie sędziego lub referendarza sądowego,

8)      wykonywanie prac administracyjno – biurowych.

 

VI. W przypadku utworzenia listy rezerwowej kandydaci mogą zostać zatrudnieni w wydziale.

      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku stażysty w wydziale:

1)      rozpisywanie posiedzeń,

2)      protokołowanie na rozprawach i sporządzanie wokand,

3)      chronologiczne i staranne prowadzenie akt sądowych,

4)      wykonywanie zarządzeń sędziego lub referendarza sądowego,

5)      czuwanie nad terminowym załatwieniem spraw,

6)      wprowadzanie danych do wymaganych systemów,

7)      wykonywanie wszystkich czynności w sprawach będących w referacie sędziego lub referendarza sądowego,

8)      wykonywanie prac administracyjno – biurowych.

 

VII. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy  rozporządzenia Ministra

        Sprawiedliwości z dnia  17.01.2008r. (Dz.U. z 2014r  poz.400 t.j.) w sprawie szczegółowego trybu
        i  sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie  i  prokuraturze i odbędzie się

        w trzech etapach:

1)      Pierwszy etap-selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu dotyczących między innymi wykształcenia i wymaganych oświadczeń,

2)      Drugi etap-praktyczny sprawdzian umiejętności obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego (  test i dyktando – pisanie ze słuchu na komputerze),

3)      Trzeci etap-część ustna – rozmowa kwalifikacyjna podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego dotyczy konkurs.

 

VIII.  Kandydat na umowę o pracę na staż urzędniczy zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu        

           składa  w terminie do dnia 31 stycznia 2020r. dogodz. 15 00 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:(„oferta na staż urzędnika sądowego – OK/KON/102/1/20 ”).

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Sądu (pok. 411,  IV piętro)  lub przesłać  na adres:

                                    Oddział Kadr

                                    Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

                                    Pl. Słowiański 2

                                    65-069 Zielona Góra

1)      Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 068  32-20-376.

2)      W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

3)      Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, także osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu konkursu.

 

IX. Do zgłoszenia kandydat dołącza wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

2)      kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

3)      inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i  umiejętnościach;

4)      podanie adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Zielonej Górze ( z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego, życiorys ,

5)      (CV),

6)      oświadczenie kandydata dotyczące: posiadania obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych,

7)      oświadczenie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W SĄDZIE REJONOWYM W ZIELONEJ GÓRZE - załącznik

8)     Klauzula zgody kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych – załącznik

9)     Klauzula zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie wizerunku twarzy - załącznik

(ZAŁĄCZNIKI _zakładka : oferty pracy – pliki do pobrania)

 

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej: www.zielona-gora.sr.gov.pl (zakładka : oferty pracy – pliki do pobrania).

 

X. Lista kandydatów zakwalifikowanych do etapu drugiego konkursu oraz szczegóły przeprowadzenia drugiego etapu konkursu zostaną umieszczone w dniu 3 lutego 2020r.
o godz. 15
na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Pl. Słowiański 2 orazna stronieinternetowej www.zielona-gora.sr.gov.pl (zakładka: oferty pracy) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.zielona-gora.sr.gov.pl /bip/

 

XI. Kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury konkursowej w pokoju nr 409 w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

 

Zielona Góra, dnia 16.01.2020r.

« powrót