Rodzina 500+

OFERTY PRACY

« powrót

 
31.01.2020

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UMOWĘ ZASTĘPSTWO w Oddziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

.

 

Oznaczenie konkursu:    OK/KON/102/2/20

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

NA UMOWĘ ZASTĘPSTWO

 w  Oddziale Gospodarczym

  Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

 

Na podstawie art. 31a § 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 52 ze zm.) w zw. z art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 577) :

 

I. Dyrektor Sądu Rejonowego w Zielonej Górzeogłasza nabórkandydatów na umowę zastępstwo
    do Oddziału Gospodarczego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej  

    Górze Plac Słowiański 2, na stanowisku stażysta w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 

II.  Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia  18.12.1998r. o pracownikach sądów i prokuratury 

      (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 577 ) urzędnikiem może zostać osoba:

1)      która ma pełną zdolność do czynności prawnych;

2)      o nieposzlakowanej opinii;

3)     która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

4)      przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5)      posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

 

III. Wymagania niezbędne:

1)      co najmniej wykształcenie średnie oraz  zdany egzamin maturalny (preferowane kierunki:  (administracyjne, techniczne, ekonomiczne),

2)      bardzo dobra znajomość metod i technik pracy biurowej i obsługi komputera – pakiet Office (MS Word i MS Exel) oraz innych urządzeń biurowych (kserokopiarka, fax),

3)      znajomość ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843);

4)      znajomość ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (t.j. z 2019r. poz.869),

5)      znajomość zasad organizacji i funkcjonowania resortu sprawiedliwości zgodnie z Ustawą z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2019r. poz.52 z późn.zm.) oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. w sprawie organizacji  i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz MS z dnia 31.12.2003r. Nr 5 poz. 22 z późn. zm. oraz z 2019r. poz. 138),

6)      nieposzlakowana opinia  i wysoki poziom kultury osobistej oraz  umiejętność pracy w zespole,

7)      kreatywność, komunikatywność  i odporność na stres,

8)      umiejętność pracy pod presją czasu,

9)      dokładność i odpowiedzialność.

 

 

 

 

IV. Wymagania dodatkowe:

1)      co najmniej wykształcenie wyższe pierwszego stopnia,

2)      znajomość pracy w systemie SAP

3)      dyspozycyjność,

4)      sumienność, zaangażowanie i samodzielność,

5)      umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,

6)      prawidłowe redagowanie pism, dokumentów, informacji, sprawozdań,

7)      znajomość przepisów obowiązujących sądzie,

8)      znajomość struktury sądu.

 

 

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku stażysty na umowę zastępstwo

     w Oddziale Gospodarczym:

1)      Przygotowanie wniosków w celu zaopatrzenia w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne
do pracy Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

2)      Przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówienia dla kwot poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i w zakresie stosowania ustawy.

3)      Przygotowanie dokumentów do zaangażowania.

4)      Opisywanie faktur z paragrafami i budżetem zadaniowym.

5)      Prowadzenie ewidencji i wydawanie materiałów biurowych (min. tonery, artykuły biurowe, druki, okładki).

6)      Gospodarka materiałowa - ustalanie zapotrzebowania i dysponowanie nim, planowanie ilości zamówienia, kontrolowanie przyjęć zewnętrznych, wydawanie do poszczególnych komórek organizacyjnych

 

VI. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy  rozporządzenia Ministra

        Sprawiedliwości z dnia  17.01.2008r. (Dz.U. z 2014r  poz.400 t.j.) w sprawie szczegółowego trybu
        i  sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie  i  prokuraturze i odbędzie się

        w trzech etapach:

1)      Pierwszy etap-selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu dotyczących między innymi wykształcenia i wymaganych oświadczeń,

2)      Drugi etap-praktyczny sprawdzian umiejętności ,

3)      Trzeci etap-część ustna – rozmowa kwalifikacyjna podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego dotyczy konkurs.

 

VII.  Kandydat na umowę o pracę na staż urzędniczy zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu        

           składa  w terminie do dnia 18 lutego 2020r. dogodz. 15 00 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:(„oferta na umowę zastępstwo – OK/KON/102/2/20 ”).

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Sądu (pok. 409,  IV piętro)  lub przesłać  na adres:

                                    Oddział Kadr

                                    Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

                                    Pl. Słowiański 2

                                    65-069 Zielona Góra

1)      Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 068  32-20-376

2)      W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

3)      Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, także osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu konkursu

 

 

VIII. Do zgłoszenia kandydat dołącza wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

2)      kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

3)      inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i  umiejętnościach;

4)      podanie adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Zielonej Górze ( z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego, życiorys ,

5)      (CV),

 

6)      oświadczenie kandydata dotyczące: posiadania obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych,

7)      oświadczenie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W SĄDZIE REJONOWYM
W ZIELONEJ GÓRZE - załącznik

8)     Klauzula zgody kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych – załącznik

9)     Klauzula zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie wizerunku twarzy - załącznik

(ZAŁĄCZNIKI _zakładka : oferty pracy – pliki do pobrania)

 

 

 

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej: www.zielona-gora.sr.gov.pl (zakładka : oferty pracy – pliki do pobrania).

 

 

 

IX. Lista kandydatów zakwalifikowanych do etapu drugiego konkursu oraz szczegóły przeprowadzenia drugiego etapu konkursu zostaną umieszczone w dniu 21 lutego 2020r.
o godz. 15
na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Pl. Słowiański 2 orazna stronieinternetowej www.zielona-gora.sr.gov.pl (zakładka: oferty pracy) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.zielona-gora.sr.gov.pl /bip/

 

 

X. Kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury konkursowej w pokoju nr 409 w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

 

Zielona Góra, dnia 31.01.2020r.

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

« powrót