Rodzina 500+

Mediacje

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Listy mediatorów prowadzone są w sądach okręgowych.

Mediatorów wpisuje i skreśla prezes sądu okręgowego.

Dane kontaktowe do tych osób oraz do ośrodków mediacyjnych zgłaszających własne listy mediatorów znajdują się na stronach internetowych właściwych miejscowo sądów okręgowych.

Przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze został ustanowiony Koordynator do spraw mediacji:

SSO Beata Reichert 
tel. 068 32 20 134
e-mail: b.reichert@zielona-gora.so.gov.pl

Więcej informacji na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości 

Listy mediatorów opublikowane przez Sąd Okręgowy w Zielonej Górze.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANOWANEGO OTWARCIA

STAŁEGO PUNKTU MEDIACYJNEGO

W SĄDZIE REJONOWYM W ZIELONEJ GÓRZE

 

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze uprzejmie informuję, iż z uwagi na trwające prace związane utworzeniem harmonogramu dyżurów mediatorów, a także umożliwienia dostępu tych informacji dla wszystkich zainteresowanych osób, planowane otwarcie w budynku Sądu Rejonowego przy Pl. Słowiańskim 12 w Zielonej Górze stałego punktu mediacyjnego zostało przesunięte na II połowę marca 2018 r. 

Jednocześnie Sąd Rejonowy w Zielonej Górze dziękuje Mediatorom, którzy do tej pory zgłosili chęć współpracy z Sądem Okręgowym oraz Rejonowym w Zielonej Górze w zakresie promowania mediacji.

W dalszym ciągu istnieje możliwość nadsyłania deklaracji w sprawie współpracy.

Kolejne informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze ma przyjemność poinformować o planowanym otwarciu w budynku Sądu Rejonowego przy Pl. Słowiańskim 12 w Zielonej Górze stałego punktu mediacyjnego w dniu 1 marca 2018 r.

Celem tej inicjatywy będzie propagowanie zarówno samej idei mediacji, jak również przeprowadzania spotkań informacyjnych, o których stanowi art. 1838 § 4 kodeksu postępowania cywilnego.

Niewątpliwie istnienie takiego punktu umożliwić może prowadzenie działalności mediacyjnej, w szczególności w aspekcie informacyjnym i w ten sposób dotarcie do jak najszerszego grona osób, które skłonne są skorzystać z pozasądowej ścieżki rozwiązywania sporów.

Przewiduje się w związku z tym, że obsadę tego punktu stanowić będzie lubuskie środowisko mediatorów i dlatego Sąd Rejonowy w Zielonej Górze poszukuje osób gotowych do współpracy w tym zakresie.

W dniu 18 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie organizacyjne, na którym zostały omówione najważniejsze zagadnienia w zakresie funkcjonowania punktu mediacyjnego.

Do czasu utworzenia w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze stałego punktu mediacyjnego,punkt mediacyjny zostanie utworzony na potrzeby Sądu Rejonowego oraz Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.

Po utworzeniu w Sądzie Okręgowym punktu mediacyjnego działalność obu punktów będzie się wzajemnie uzupełniać w celu zapewnienia najszerszego dostępu Interesantów do dyżurów, w szczególności godziny dyżurów w obu punktach będą publikowane w obu Sądach.

W punkcie mediacyjnym prowadzone będą:

-      spotkania informacyjne

-      promocja  mediacji (skierowana z posiedzeń sądowych i z informacji ogólnej)

-      mediacje skierowane przez Sąd.

 

Uprzejmie zachęcamy do zgłaszania udziału w dyżurach Mediatorów w stałym punkcie mediacyjnym przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze poprzez złożenie deklaracji jak w załączeniu, biorąc pod uwagę poniższe zagadnienia:

a)       preferowana forma spotkań mediacyjnych to indywidualne spotkania ze stronami tylko jednego postępowania sądowego;

b)      czas pełnienia dyżuru należy określić poprzez wskazanie dnia tygodnia i godzin pełnienia dyżuru;

c)       możliwe jest zgłoszenie pełnienia dyżurów tylko w niektóre tygodnie miesiąca;

d)      możliwe jest zgłoszenie do dyżurów kilku mediatorów łącznie np. w ramach stowarzyszenia – w takim przypadku należy jednak podać imiona i nazwiska i dane kontaktowe  wszystkich mediatorów mających pełnić dyżur;

e)       możliwe jest zawieszenie pełnienia dyżurów np. w okresie wakacyjnym - w zakresie dyżurów dot. spotkań informacyjnych należy to uczynić z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, a w pozostałym zakresie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (możliwe jest także wskazanie okresu zawieszenia dyżurów już w zgłoszeniu);

f)       spotkania informacyjne będą wyznaczane dla stron tylko jednego postępowania z założeniem, że jedno spotkanie trwa do 30 minut;

g)      w razie gotowości danego mediatora do prowadzenia spotkań informacyjnych dla stron więcej niż jednego postępowania, należy wskazać to w zgłoszeniu z podaniem maksymalnej liczby osób mogących wziąć udział w spotkaniu – wówczas w razie potrzeby, na spotkania będą umawiane osoby zgodnie z limitem określonym przez mediatora.

 

W związku z tym, że spotkania informacyjne mogą być prowadzone wyłącznie przez stałych mediatorów, zgłoszenia dotyczą odrębnie dyżurów w zakresie tych spotkań oraz w zakresie promocji mediacji. W informacji dla Interesantów nie będzie rozróżnienia dyżurów w tym aspekcie, tak więc stali mediatorzy mogą złożyć wyłącznie deklarację dyżurów w zakresie spotkań informacyjnych.

 

Prosimy o zgłaszanie ewentualnych pytań, wątpliwości lub propozycji do Prezesa Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

Ponadto informujemy, iż szczegółowe zasady funkcjonowania stałego punktu mediacyjnego zostaną określone zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Zielonej Górze przy uwzględnieniu Państwa uwag i propozycji.

Działalność stałego punktu mediacyjnego będzie koordynowana przez Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.


Pliki do pobrania:

  1. DEKLARACJA.docx [17.84 KB]
Liczba wyświetleń: 4988
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-05