Rodzina 500+

Postępowanie upadłościowe Marii Jaworskiej i Zdzisława Jaworskiego

OBWIESZCZENIE

Sędzia-komisarz w postępowaniu upadłościowym Marii Jaworskiej
(PESEL 48041806243) i Zdzisława Jaworskiego (49061006253) – osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej zamieszkałych w Zielonej Górze
(sygn. akt V GUp 9/16) zawiadamia, że została sporządzona lista
wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w
sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze pl. Słowiański 12
pok.115. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy wierzytelności,
każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć Sędziemu komisarzowi
sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten
któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym
terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z
jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń,
mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy
wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.