Rodzina 500+

Upadłość Marka Mazur

Obwieszczenie

 

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 30 września 2016 r. ogłosił upadłość Marka Mazur – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej w Zielonej Górze przy ul. Krośnieńskiej 17/2, numer PESEL 57041209116.

Na sędziego - komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Annę Lichacz-Bujko.

Na syndyka wyznaczono Dagmarę Brodacką–  licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 181.

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego - komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis
w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu.

Jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny.