Rodzina 500+

Wykaz

« powrót

 
06.02.2017

I Ns 1621/16

I Ns 1

 

                                                                OGŁOSZENIE

 

 

 

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Wydział I Cywilny w dniu 18 listopada 2016r w sprawie I Ns 1621/16 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Piotrze Lewkowiczu, synu Emiliana i Katarzyny, PESEL: 20030502794, zmarłym w dniu 2 stycznia 2012r w Nowogrodzie Bobrzańskim, ostatnio stale zamieszkałym w Bogaczowie przy ul. Spoczynkowej 1.

 Pouczenie

 

 

          „Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. ( ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy ) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza spadku.

 

« powrót