Rodzina 500+

Wykaz

« powrót

 
26.01.2017

I Ns 2748/16

I Ns 2748/16                                                                                          

 

 

 

 

 

                                                             OGŁOSZENIE

 

 1.         W Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze w I Wydziale Cywilnym w sprawie  sygn. akt I Ns 2748/16, złożono wypis protokołu sporządzonego w dniu 03.11.2016 r. za numerem Repertorium A 11.498/2016 przed notariuszem Izabelą Podsiadłowską - Skąpską, obejmujący złożony przez Jarosława Michała Miklosika wykaz inwentarza po Elżbiecie Bronisławie Solskiej PESEL 54072003841, zmarłej dnia 15.06.2016 r. w Zielonej Górze, ostatnio stale zamieszkałej w Przylepie przy ul. Spokojnej 3a.

 2.         Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie  uzasadni.

 3.         Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c ( tj. ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy ) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

« powrót