Rodzina 500+

Obwieszczenia

Sygn. akt II K 951/08

1549/R

WEZWANIE

   Mając na uwadze postanowienie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z dnia 23.03.2009 r. w sprawie sygn. akt
II K 951/08 w przedmiocie złożenia do depozytu sądowego – na podstawie art. 420 § 1 kpk i art. 231 § 1 kpk dowodów rzeczowych opisanych  w wykazie dowodów rzeczowych nr  wyk. 02 – poz.1-58; 61-62;na podstawie art. 6 ust. 1 w zw. z art. - 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1537 ze zm.), z uwagi na brak możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenie osoby uprawnionej – Sąd Rejonowy w Zielonej Górze wzywa wszystkie osoby uprawnione (właścicieli lub osoby posiadające inny tytuł prawny) do odbioru w terminie 3 (trzech) lat od upływu okresu 6 sześciu miesięcy od wywieszenia wezwania na tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

 

                                                                                                            PREZES 

                                                                                                   SĄDU REJONOWEGO

                                                                                                      Wojciech Górniak