Rodzina 500+

Informacja

I N F O R M A C J A

 

 

Informuje się, iż zgodnie z art. 694 4 § 1 kpc – dokumenty,
na których podstawie dokonuje się wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, składa się w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach.

 

Urzędowe poświadczenie dokumentu to poświadczenie przez notariusza ( art. 99 prawa o notariacie) lub też poświadczenie przez ustanowionego w sprawie pełnomocnika (art. 129 § 3 i 4 kpc).

 

Zgodnie z § 154 ust.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
– Regulamin Urzędowania sądów powszechnych – Sąd rejestrowy wydaje
w zakresie określonym w art. 10 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,
po uiszczeniu opłaty kancelaryjnej, odpisy dokumentów znajdujących
się w aktach rejestrowych.

Poświadczone kserokopie lub odpisy z dokumentów wydawane
są wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego w ustalonym przez pracownika terminie:

  • za jedną stronę kserokopii pobiera się opłatę kancelaryjną
    w wysokości 1 zł za stronę ( art. 77 ustawy o kosztach sądowy
    w sprawach cywilnych);
  • za wydanie uwierzytelnionego odpisu dokumentu z akt
    rejestrowych pobiera się opłatę w wysokości 6 zł za stronę
    ( art. 78 ustawy o kosztach sądowy w sprawach cywilnych).