Rodzina 500+

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze uruchomił za pośrednictwem portalu ePUAP znajdującego się pod adresem http://epuap.gov.pl możliwość przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty można składać po uprzednim zarejestrowaniu się jako użytkownik pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap/register.

Posiadacz konta może rozpocząć korzystanie z Elektronicznej Skrzynki Podawczej po zalogowaniu do portalu ePUAP.

Podpis elektroniczny:
Aby przesłać dokumenty drogą elektroniczną obywatel musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny obywatel musi zgłosić się do jednego z trzech kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji. Są nimi:

UNIZETO,
Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum,
Krajowa Izba Rozliczeniowa.

Pod wskazanymi wyżej adresami stron internetowych zamieszczone są szczegółowe instrukcje i podręczniki jak przejść procedurę uzyskania certyfikatu kwalifikowanego w danym centrum certyfikacji.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267),
  • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U.z 2013 r. poz. 235),
  • ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,
  • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2011 r., nr 206 poz. 1216),
  • rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. z sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publiczenej (Dz.U. z 2011 r., nr 93, poz 546).