Rodzina 500+

Ławnicy

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:
•    ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
•    jest nieskazitelnego charakteru,
•    ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
•    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
•    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
•    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.


ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:
•   osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze,  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
•    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
•    adwokaci i aplikanci radcowscy, radcy prawni i aplikanci radcowscy,
•    duchowni,
•    żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
•    funkcjonariusze Służby Więziennej,
•    radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

W 2019 r. odbyły się wybory ławników na kadencję 2020-2023 do sądów rejonowych i okręgowych.

Do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze ogółem wybrano 26 ławników.

 

Aktualnie trwają uzupełniające wybory na ławników w kadencji 2020-2023.

Szczegóły można uzyskać pod następującym linkiem: klik

 

Zarządzeniem nr 7/2020 z dnia 3.09.2020 r. określono zasady wypłaty rekompensaty pieniężnej za czas wykonywania czynności w sądzie oraz zwrotu kosztów przejazdu ławnikom z miejsca zamieszkania  do siedziby sądu:

1)    Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 3.09.2020 r.

2)    Załącznik nr 1 – wniosek ławnika zamieszkałego poza siedzibą sądu o zgodę na użycie samochodu prywatnego w celu dojazdu na czynności w sądzie

3)    Załącznik nr 2 – wniosek ławnika zamieszkałego w miejscowości będącej siedzibą sądu o rekompensatę pieniężną za czas wykonywania czynności oraz o ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu komunikacją miejscową stosownie do art. 172 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych

4)    Załącznik nr 3 – wniosek ławnika zamieszkałego poza siedzibą Sądu Rejonowego w Zielonej Górze o rekompensatę pieniężną za czas wykonywania czynności, dietę oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegu