Rodzina 500+

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062.j.t.) Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zapewnia dostęp do bezpłatnego świadczenia usług „wideotłumacza” PJM, SJM.

 1. Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia (ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się) co najmniej trzy dni robocze przed tym zdarzeniem    w Biurze Obsługi Interesantów tutejszego Sądu.
 1. Zgłoszenie powinno zawierać:
 • imię i nazwisko osoby uprawnionej
 • krótkie określenie sprawy, wybrana metoda komunikowania się
 • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.
 1. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1 i 2 może być dokonane w następujący sposób:
 • drogą e-mailową: Biuro Obsługi Interesantów: informacja@zielona-gora.sr.gov.pl
 • telefonicznie: Biuro Obsługi Interesantów: tel. 68 322 03 20
 • pisemnie na adres:

            Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Biuro Obsługi Interesantów

            Plac Słowiański 2

            65-069 Zielona Góra

 1. Po dokonaniu zgłoszenia Sąd zapewnia obsługę osobie uprawnionej, w terminie przez                           nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym, na zasadach określonych w ustawie.
 2. W przypadku braku możliwości realizacji ww. świadczenia we wskazanym terminie, Sąd zawiadamia o tym fakcie osobę uprawnioną, wyznaczając jednocześnie możliwy termin realizacji świadczenia.