Rodzina 500+

Skargi i wnioski

Prezes Sądu Rejonowego zgodnie z treścią art. 22 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, określanej dalej skrótem „u.s.p.”, a także na podstawie art. 37 i nast. u.s.p. kieruje Sądem i pełni czynności z zakresu administracji sądowej, a w związku z tym sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną Sądu w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania Sądu związanego bezpośrednio ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości oraz wykonywaniem innych zadań z zakresu ochrony prawnej.

W ramach tego nadzoru przyjmowane oraz rozpatrywane są skargi i wnioski, które jednak nie mogą wkraczać w decyzje procesowe i orzeczenia wydawane przez niezawisły Sąd (art. 9b u.s.p.). Takie skargi i wnioski nie podlegają rozpatrzeniu.

Zasady składania oraz rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy art. 41a-41d u.s.p. oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 524). Zgodnie z tymi zapisami:

 • Skarga lub wniosek mogą być złożone w następującej formie :

 • na piśmie – można przesłać je pocztą, złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Sądu lub w sekretariacie Prezesa – pok. 411 w budynku przy Pl. Słowiańskim 2 (w godzinach urzędowania Sądu). W piśmie należy wskazać imię, nazwisko (nazwę) i adres skarżącego lub wnioskodawcy, zwięzłą treść skargi lub wniosku, oraz, w razie potrzeby, sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek. Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdzi jej przyjęcie;

 • drogą elektroniczną – na adres poczty elektronicznej: sad.rejonowy@zielona-gora.sr.gov.pl. Skarga lub wniosek powinny zawierać te same elementy, jak w przypadku skargi wnoszonej na piśmie,

 • w formie ustnej do protokołu – skargę lub wniosek przyjmuje pracownik w pok. 411 w budynku przy Pl. Słowiańskim 2 (w godzinach urzędowania Sądu). W protokole zamieszczona zostanie data wniesienia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwa) i adres skarżącego lub wnioskodawcy, zwięzła treść skargi lub wniosku oraz, w razie potrzeby, sygnatura akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek. Protokół jest podpisywany przez skarżącego lub wnioskodawcę oraz pracownika przyjmującego skargę lub wniosek. Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdzi jej przyjęcie.

 • Skargi i wnioski niezawierające danych personalnych wnoszącego (imienia i nazwiska lub nazwy w odniesieniu do przedsiębiorstw) oraz adresu pozostawia się bez rozpoznania.

 • Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa uznane powszechnie za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia.

 • Jeśli na podstawie treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, a w szczególności sprawy, której dotyczą, wzywa się skarżącego lub wnioskodawcę do uzupełnienia skargi lub wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków w terminie spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 • Jeśli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia podniesionych okoliczności, organ właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku zbiera niezbędne dowody, informacje lub wyjaśnienia. W tym celu może w szczególności zwrócić się do innych sądów o ich przekazanie.

 • Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy działalności administracyjnej Sądu, Prezes Sądu, uznając skargę lub wniosek za uzasadnione, podejmuje lub zleca czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną Sądu.

 • Skargę lub wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku skarżący lub wnioskodawca jest zawiadamiany.

  Dyżury Prezesa i Wiceprezesów Sądu Rejonowego w Zielonej Górze:

   

Godziny urzędowania:

Pokój

Dzień tygodnia

Godziny:

Prezes Sądu Rejonowego

w Zielonej Górze

SSR Anna Pasek-Gazda 

p. 411

środa 

 11.00 - 13.00

Wiceprezes Sądu Rejonowego

w Zielonej Górze

SSR Weronika Gil

p. 403

Wtorek

9.00 – 11.00

 

Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki:

Skargę taką normuje ustawa z 17 czerwca 2004 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1259). Pozwala ona stronie wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu sądowym, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania.

Zgodnie z ustawą przewlekłość postępowania zachodzi, gdy:

 • postępowanie to trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy,

   

 • postępowanie trwa dłużej, niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego.

   

  Sąd rozpoznając skargę musi ocenić, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania. Ma więc ocenić w szczególności terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd w celu wydania w sprawie rozstrzygnięcia co do istoty lub czynności podjętych przez sąd lub komornika sądowego w celu przeprowadzenia i zakończenia sprawy egzekucyjnej. Musi uwzględnić przy tym charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania.

  Kto może złożyć skargę?

 • W postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe - strona.

 • W postępowaniu w sprawach o wykroczenia - strona.

 • W postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary - strona lub wnioskodawca.

 • W postępowaniu karnym - strona oraz pokrzywdzony, nawet jeśli nie jest stroną.

 • W postępowaniu cywilnym - strona, interwenient uboczny i uczestnik postępowania.

 • W postępowaniu sądowo-administracyjnym - skarżący oraz uczestnik postępowania na prawach strony.

 • W postępowaniu egzekucyjnym oraz w innym postępowaniu dotyczącym wykonania orzeczenia sądowego - strona oraz inna osoba realizująca swoje uprawnienia w tym postępowaniu.

   

  Termin złożenia skargi:

  Skargę należy wnieść w trakcie postępowania, którego skarga dotyczy. Wyjątkiem jest możliwość złożenia skargi przez osoby, które przed dniem 16 marca 2005 r. złożyły skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (ETPCz) zarzucając naruszenie prawa do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, jeżeli skarga do ETPCz została wniesiona w toku postępowania, którego dotyczy i jeśli ETPCz nie wydał postanowienia w przedmiocie dopuszczalności skargi. W takim przypadku należy tez wskazać datę wniesienia skargi do ETPCz.

  Wymogi formalne skargi:

  Skarga musi spełniać wymogi pisma procesowego, tzn. zawierać:

 • określenie sądu, do którego jest kierowana,

 • imię i nazwisko lub nazwę skarżącego, jego przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,

 • określenie rodzaju pisma jako na naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki,

 • datę i podpis skarżącego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,

 • wymienienie załączników.

  Ponadto skarga musi zawierać:

 • żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy,

 • przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie.

  Skarga może też zawierać żądanie wydania sądowi rozpoznającemu sprawę zalecenia podjęcia w wyznaczonym terminie odpowiednich czynności oraz zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej.

  Opłata:

  Skarga podlega stałej opłacie w wysokości 200 złotych.

   

  Jeśli skargę wniosło kilka osób, każda z nich uiszcza opłatę oddzielnie; jeżeli została uiszczona jedna opłata bez odpowiedniego wskazania, uznaje się, że wniosła ją osoba wymieniona jako pierwsza w skardze.

   

  Uwzględniając lub odrzucając skargę, sąd z urzędu zwraca uiszczoną od niej opłatę

  Miejsce złożenia skargi:

  Skargę składa się do sądu, przed którym toczy się postępowanie. Ten prześle akta sprawy do sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Będzie nim sąd przełożony nad sądem, przed którym toczy się aktualnie postępowanie. W przypadku przewlekłości postępowania przed sądem apelacyjnym lub Sądem Najwyższym rozpoznawał będzie Sąd Najwyższy.

  W przypadku postępowania egzekucyjnego lub innego dotyczącego wykonania orzeczenia sądowego skargę należy złożyć do sądu okręgowego, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja lub wykonywane są inne czynności, a gdy egzekucja lub inne postępowanie dotyczące wykonania orzeczenia sądowego prowadzone jest w dwu lub więcej okręgach - do sądu, w okręgu którego dokonano pierwszej czynności. Ten sąd będzie też rozpoznawał skargę.

  Rozstrzygnięcie skargi:

  Sąd wydaje orzeczenie w przedmiocie skargi w terminie 2 miesięcy od daty jej złożenia. Może stwierdzić, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania. Na żądanie skarżącego może też zalecić podjęcie przez sąd rozpoznający sprawę co do istoty odpowiednich czynności w wyznaczonym terminie.

  Również na żądanie skarżącego sąd uwzględniając skargę może przyznać od Skarbu Państwa albo solidarnie od Skarbu Państwa i komornika odpowiednią sumę pieniężną w wysokości nie większej niż 20 tysięcy złotych. Strona, której skargę uwzględniono może dochodzić naprawienia szkody wynikłej ze stwierdzonej przewlekłości od Skarbu Państwa albo solidarnie od Skarbu Państwa i komornika. Postanowienie uwzględniające skargę wiąże sąd w postępowaniu cywilnym o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

  Ponowna skarga:

W razie oddalenia skargi skarżący w terminie 12 miesięcy (w sprawach egzekucyjnych 6 miesięcy) może wystąpić z nową skargą w tej samej sprawie. Strona, która w ogóle nie wniosła skargi na przewlekłość postępowania, może dochodzić na podstawie art. 417 k.c. naprawienia szkody wynikłej z przewlekłości, po prawomocnym zakończeniu postępowania co do istoty sprawy.