Rodzina 500+

Stały Punkt mediacyjny

Stały Punkt Mediacyjny znajduję się w budynku w Zielonej Górze przy Pl. Słowiański 12 w pokoju nr pok. 302 na III piętrze.

 

W stałym punkcie mediacyjnym odbywają się dyżury mediatorów w celu:

a)     przedstawiania każdemu zainteresowanemu idei i zasad prowadzenia mediacji

b)    przeprowadzania spotkań informacyjnych w postępowaniach cywilnych na podstawie art. 183 8 § 4 kodeksu postępowania cywilnego 

c)     przeprowadzenia mediacji skierowanej przez Sąd.

 

W godzinach wskazanych w harmonogramie dyżurów  każdy zainteresowany (także osoba nie będąca uczestnikiem sprawy sądowej) może uzyskać od dyżurującego mediatora szczegółowe informacje na temat mediacji.

 

Harmonogram dyżurów mediatorów jest dostępny także:

- w Biurze Obsługi Interesanta

- na tablicach ogłoszeń w budynkach Sądu

 

W Stałym Punkcie Mediacyjnym odbywają się także spotkania informacyjne wyznaczone na podstawie art. 183 8 § 4 kodeksu postępowania cywilnego. W toku toczącego się postępowania sądowego strony tego postepowania mogą zostać wezwane do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji.

Spotkania informacyjne są wyznaczone dla stron tylko jednego postępowania (strony uczestniczą w spotkaniu wspólnie).

Spotkanie informacyjne trwa do 30 minut.