Rodzina 500+

Wybory ławników

Wybory ławników na kadencję 2024-2027

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w 2023 roku zostały przeprowadzone wybory ławników na kadencję 2024-2027 do orzekania w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich oraz IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego tut. Sądu.

Wybory te przeprowadziły rady gmin, których obszar jest objęty właściwością sądu w październiku 2023 roku.

W związku z wyborem niewystarczającej liczby ławników, Urząd Miasta przeprowadzi wybory uzupełniające.

Nabór kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających w mieście Zielona Góra zostanie przeprowadzony w dniach od 4 grudnia 2023 r. do 5 stycznia 2024 r. 

Szczegółowe informacje oraz wzory druków dotyczące naboru są dostępne pod adresem: https://bip.zielonagora.pl/procedury/3/546/ZGLOSZENIE_KANDYDATOW_NA_LAWNIKOW_W_WYBORACH_UZUPELNIAJACYCH_NA_KADENCJE_2024-2027/

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. Jest nieskazitelnego charakteru;
 3. Ukończył 30 lat;
 4. Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. Nie przekroczył 70 lat;
 6. Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. Posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. Adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. Radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. Duchowni;
 7. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. Funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. Radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać – w terminie do dnia 5 stycznia 2024 roku:

 1. Prezesi sądów;
 2. Stowarzyszenia;
 3. Organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 4. Grupy co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

Przepisy regulujące status prawny ławników i tryb ich wyboru:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. 2023, poz. 217) – tekst Działu IV Rozdziału 7 „Ławnicy” ustawy.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr. 121 poz. 693).