Rodzina 500+

WYKAZ INWENTARZA

Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zapisobierca windykacyjny lub wykonawca testamentu  mogą skorzystać z regulacji prawnej określonej w art. 636 ze znaczkiem 3 kpc  tj. wykazu inwentarza.

 

Art. 6363.§ 1. kpc Wykaz inwentarza może być złożony w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz. Sąd niebędący sądem spadku niezwłocznie przesyła wykaz inwentarza do sądu spadku.

 

§ 2. Na żądanie spadkobiercy, zapisobiercy windykacyjnego lub wykonawcy testamentu notariusz sporządza protokół obejmujący wykaz inwentarza. Notariusz, przed którym złożono wykaz inwentarza, niezwłocznie przesyła wypis protokołu do sądu spadku.

 

§ 3. Sąd spadku niezwłocznie zarządza ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza.

 

Wykaz inwentarza  może sporządzić każda z uprawnionych do tego osób. W razie powzięcia wiadomości wpływających na zmianę danych wskazanych w wykazie można go w przyszłości uzupełnić.

W wykazie powinny być ujawnione  przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisu windykacyjnego, z podaniem ich wartości według stanu i ceny na datę otwarcia spadku, a także długi spadkowe i ich wysokość według stanu z chwili otwarcia spadku.