Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
16.04.2024
 
11.04.2024

Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora w sprawie I Nc 1082/22

OGŁOSZENIE

 

 

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie  adw.  Piotra Skórnickiego  *)   w  Zielonej Górze pl. Pocztowy 12/3

 

do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze pozwanej  Ewy Łachut

  ostatnio nieznanej z miejsca pobytu

w sprawie z  powództwa o  zapłatę

Sygn. akt  I Nc 1082/22

„Sąd Rejonowy w Zielonej Górze ogłasza o ustanowieniu kuratora dla pozwanej Ewy Łachut której miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie adw. Piotra Skórnickiego celem zastępowania wyżej wymienionej pozwanej w postępowaniu I Nc 1082/22 toczącym się przed Sądem Rejonowym w Zielonej Górze I Wydział Cywilny z powództwa Gminy Wrocław o zapłatę.

Nadto Sąd wskazuje, że pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania”;

 
11.04.2024

Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora w sprawie I Nc 442/23

OGŁOSZENIE

 

 

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie  adw.   Huberta Sieradzan *)   w  Zielonej Górze ul. Suwalska 13/8 Zielona Góra

 

do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze pozwanego Daniela Pękalskiego

  ostatnio nieznanej z miejsca pobytu

w sprawie z  powództwa o  zapłatę

Sygn. akt  I Nc 442/23

„Sąd Rejonowy w Zielonej Górze ogłasza o ustanowieniu pozwanego Daniela Pękalskiego którego miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie adw. Huberta Sieradzan celem zastępowania wyżej wymienionych pozwanych w postępowaniu I Nc 442/23 toczącym się przed Sądem Rejonowym w Zielonej Górze I Wydział Cywilny z powództwa Bank Millennium S.A. w Warszawie o zapłatę.

Nadto Sąd wskazuje, że pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania”;

 
11.04.2024

Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora w sprawie I Nc 444/23

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie  r.pr. Marka Szlacheta   *)   w  Zielonej Górze ul. Suwalska 19/23 Zielona Góra

 

do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze pozwanego Marka Pękalskiego

 ostatnio nieznanego z miejsca pobytu

w sprawie z  powództwa o  zapłatę

Sygn. akt  I Nc 444/23

„Sąd Rejonowy w Zielonej Górze ogłasza o ustanowieniu kuratora dla pozwanego Daniela Pękalskiego którego miejsce pobytu nie jest znane w osobie r.pr. Marka Szlachetka celem zastępowania wyżej wymienionego pozwanego w postępowaniu I Nc 444/23 toczącym się przed Sądem Rejonowym w Zielonej Górze I Wydział Cywilny z powództwa Bank Millennium S.A. w Warszawie o zapłatę.

Nadto Sąd wskazuje, że pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania”

 
10.04.2024

Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora w sprawie I Nc 373/23

Sygn. akt  I Nc 373/23

Postanowienie

Dnia 26 marca 2024 r. 

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, I Wydział Cywilny

Mateusz Kiszczeński

po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2024 r. w Zielonej Górze

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

przeciwko Marzenie Janicz

o zapłatę

postanawia:

  1. podjąć zawieszone postępowanie
  2. na podstawie art. 144 k.p.c.:

a)       dla pozwanej Marzeny Janicz, której miejsce pobytu nie jest znane, ustanawia kuratora procesowego w osobie adw. Sylwii Przybyła

b)      zarządzić podanie do publicznej wiadomości informacji o ustanowieniu kuratora poprzez wywieszenie ogłoszenia w budynku i na stronie internetowej tut. Sądu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zielona Góra

c)       uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi od upływu 2 tygodni od wywieszenia niniejszego postanowienia w budynku Sądu

referendarz sądowy Mateusz Kiszczeński

 

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

 
10.04.2024

Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora w sprawie I Nc 605/23

Sygn. akt  I Nc 605/23

Postanowienie

Dnia 13 marca 2024 r.

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, I Wydział Cywilny

Mateusz Kiszczeński

po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2024 r. w Zielonej Górze

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: VeloBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

przeciwko Dawidowi Pawlewskiemu

o zapłatę

postanawia:

  1. na podstawie art. 144 k.p.c.:

a)       dla pozwanego Dawida Pawlewskiego, którego miejsce pobytu nie jest znane, ustanawia kuratora procesowego w osobie adw. Angeliki Musz

b)      zarządzić podanie do publicznej wiadomości informacji o ustanowieniu kuratora poprzez wywieszenie ogłoszenia w budynku i na stronie internetowej tut. Sądu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zielona Góra

c)       uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi od upływu 2 tygodni od wywieszenia niniejszego postanowienia w budynku Sądu

referendarz sądowy Mateusz Kiszczeński

 

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.