Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
11.07.2024

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie I Ns 628/24

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Wydział I Cywilny w dniu 3 czerwca 2024 r. w sprawie I Ns 628/24 na skutek zawiadomienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Norberta Piskorza działającego na podstawie art. 6371 § 2 k.p.c. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Izabeli Dzyr-Wiktorskiej, PESEL: 83020602344, zmarłejw dniu 13.12.2022 r. w Zielonej Górze, ostatnio zamieszkałej w Zielonej Górze; Tomaszu Wiktorskim, PESEL: 80071607915, zmarłymw dniu 13.12.2022 r. w Zielonej Górze, ostatnio zamieszkałej w Zielonej Górze i Kai Wiktorskiej, PESEL: 20222800161, zmarłejw dniu 13.12.2022 r. w Zielonej Górze, ostatnio zamieszkałej w Zielonej Górze”

 

Pouczenie

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, tymczasowego przedstawiciela lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza spadku.

 
11.07.2024

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie I Ns 524/24

„Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Wydział I Cywilny w dniu 10.06.2024 r. w sprawie I Ns 524/24 na wniosek Mariusza Kremera wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Jolancie Elżbiecie Gowin-Kramer, c. Aleksandra i Janiny, PESEL: 48101008828, zmarłej dnia 28.11.2023 r. w Zielonej Górze, która to miejscowość była również ostatnim miejscem jej zamieszkania”

 

Pouczenie

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, tymczasowego przedstawiciela lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza spadku.

 
11.07.2024

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie I Ns 502/24

„Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Wydział I Cywilny w dniu 10 czerwca 2024 r. w sprawie I Ns 502/24 na skutek zawiadomienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Marcina Krzysztofa Szczepańskiego działającego na podstawie art. 6371 § 2 k.p.c. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Robercie Prostaku, PESEL: 74062408070, zmarłymw dniu 07.01.2024 r. w Zielonej Górze, ostatnio zamieszkałym w Zielonej Górze”

 

Pouczenie

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, tymczasowego przedstawiciela lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza spadku.

 
11.07.2024

Ogłoszenie o zezwoleniu na złożenie do depozytu w sprawie I Ns 637/24

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze I Wydział Cywilny informuje, że w sprawie I Ns 637/24 referendarz sądowy dnia 18 czerwca 2024 roku wydał postanowienie, w którym zezwolił wnioskodawcy – Województwu Lubuskiemu – Zarządowi Województwa Lubuskiego reprezentowanemu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich na złożenie do depozytu sądowego kwoty 329,85 zł (trzysta dwadzieścia dziewięć złotych, 85/100)  tytułem odszkodowania ustalonego na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Lubuskiego z dnia 12.04.2024 roku znak: GN-I.7570.270.2021.DBel ustalającą odszkodowanie za wszelkie szkody powstałe z tytułu ograniczonego sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 47/5 o pow. 0,1200 ha położonej w obrębie Sycowice w jednostce ewidencyjnej Czerwieńsk, przejętej na rzecz Województwa Lubuskiego na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego nr 9/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku znak IB-II.7820.9.2017.JMud o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 na odcinku od km 15+200,00 do km 17+348,00 w m. Sycowcie, gm. Czerwieńsk.

W punkcie 2 zastrzegł, że kwota określona w punkcie 1 może zostać wypłacona  spadkobiercom Konstantego Zubowicza (PESEL 46021611654) jeżeli wykażą swoje następstwo prawne.

Wobec powyższego, wzywa się uprawnionych do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia, pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

 
11.07.2024

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie I Ns 495/24

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Wydział I Cywilny w dniu 02 lipca 2024 roku w sprawie I Ns 495/24 na skutek zawiadomienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Tomasza Karpińskiego działającego na podstawie art. 6371 § 2 k.p.c. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Ryszardzie Paduszyńskim PESEL: 41030404831,  zmarłym dnia 17.06.2016 w  Zielonej Górze, ostatnio zamieszkałym w Zielonej Górze

Pouczenie

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, tymczasowego przedstawiciela lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza spadku.

 
10.07.2024

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie I Ns 618/24

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Wydział I Cywilny w dniu 02 lipca 2024 roku w sprawie I Ns 618/24 na skutek zawiadomienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Tomasza Karpińskiego działającego na podstawie art. 6371 § 2 k.p.c. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po  Jerzym Świerkowskim, zmarłym dnia 20.12.2020 w Zielonej Górze, ostatnio zamieszkałym w Zielonej Górze

POUCZENIE

Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza spadku.