Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
15.06.2021

Zawiadomienie pokrzywdzonych w sprawie II K 350/21

zawiadomienie pokrzywdzonych w sprawie II K 350/21

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze II Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie II K 350/21 (2 Ds. 295.2018 Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze), że rozprawa przeciwko Marcinowi B, oskarżonemu o to, że w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził szereg osób do niekorzystnego rozporządzania mieniem w postaci pieniędzy, co do możliwości i zamiaru wywiązania się z umów kupna sprzedaży różnych przedmiotów, wystawionych za pośrednictwem portalu ogłoszeniowego OLX.pl oraz portalu Allegro.pl tj. o czyny  z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, odbędzie się  w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze pl. Słowiański 2 w dniu  15 lipca 2021 roku o godz. 10:00

 

 

 

Pouczenie:

Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionego pokrzywdzonego nie tamuje toku sprawy.

Pokrzywdzony może ustanowić pełnomocnika.

Na wniosek pokrzywdzonego, który nie ma pełnomocnika z wyboru, prezes sądu, sąd lub referendarz sądowy wyznacza w postępowaniu sądowym pełnomocnika z urzędu, w tym w celu dokonania określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego. W zależności od wyniku procesu pokrzywdzony może być obciążony kosztami wyznaczenia pełnomocnika z urzędu.

 

Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej w pierwszej instancji może złożyć oświadczenie na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Pokrzywdzony może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek,                  o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego, to jest o orzeczenie wobec oskarżonego obowiązku naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Oskarżony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie zawiadomiony o terminie rozprawy i pouczony o takim prawie oskarżonego.

Pokrzywdzony winien zawiadomić sąd o każdej zmianie swego adresu. Zaniedbanie tego obowiązku może spowodować uznanie przez Sąd pism wysłanych pod ostatni adres za doręczone. Pokrzywdzony, który przebywa za granicą ma obowiązek wskazać adres dla doręczeń w kraju, w razie nie uczynienia tego pismo wysłane na ostatni znany adres w kraju albo, jeżeli adresu nie ma załączonego do akt sprawy uważa się za doręczone. W razie odmowy przyjęcia pisma lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru przez adresata uważa się doręczenia za wykonane. Jeżeli pozostawione zostanie zawiadomienie o piśmie z sądu w skrzynce doręczeń korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub innym widocznym miejscu ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono należy je odebrać w ciągu 7 dni, tą czynność powtarza się jeszcze raz. W przypadku nie odebrania pisma uważa się za skuteczne doręczenie.

« powrót