Rodzina 500+

Wykaz

« powrót

 
05.06.2018

I Ns 1478/17

.

OGŁOSZENIE

O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze I Wydział Cywilny informuje, że w sprawie I Ns 1478/17 wpłynął złożony przez Iwonę Ziembicką wykaz inwentarza po Jacku Ziembickim, PESEL 68082701396, zmarłego dnia 14.11.2017 r., ostatnio stale zamieszkałego w Zielonej Górze przy ul. Zawadzkiego „Zośki” 22/22.

 

Pouczenie

 

  1. Starszy referendarz sądowy poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.).
  2. Natomiast spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 638 1 § 3 pkt. 2 k.p.c.).
  3. Osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 

 

« powrót