Rodzina 500+

Dla osób niesłyszących

 

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze funkcjonuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw.

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze obejmuje następujący obszar:
- Zielona Góra oraz gminy: Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Świdnica i Zabór.

W Wydziałach są rozpoznawane następujące sprawy:

 • I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego,
 • II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych i obwinionych rozpoczynają się na litery od A do L,
 • III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, sprawy dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz sprawy należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw,
 • IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru funkcjonowania Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim i w Zielonej Górze oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru funkcjonowania Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli, Świebodzinie, Wschowie, Zielonej Górze, Żaganiu i Żarach,
 • V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru funkcjonowania Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli, Świebodzinie, Wschowie, Zielonej Górze, Żaganiu i Żarach,
 • VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe (prowadzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości, dokonywanie wpisów odnośnie położenia nieruchomości, własności nieruchomości oraz hipotek, ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością, roszczeń i inne),
 • VII Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych i obwinionych rozpoczynają się na litery od Ł do Ż,
 • VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru funkcjonowania Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze,
 • IX Wydział Egzekucyjny - sprawy z zakresu prowadzenia egzekucji należności sądowych w postępowaniu cywilnym oraz sprawy wpisywane dotychczas w repertorium „Co” Wydziału Cywilnego.

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze mieści się w czterech budynkach.

W głównym budynku Sądu przy Pl. Słowiańskim 2 znajduje się Biuro Obsługi Interesantów, w którym można złożyć dokumenty do wszystkich Wydziałów, Oddziałów oraz Kuratorów.
W tym budynku znajduje się również Biuro Podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych oraz Centralna Informacja, w których można załatwić sprawy wieczystoksięgowe.

W budynku przy Placu Słowiańskim 2 znajduje się:

 • Biuro Obsługi Interesantów
 • Kierownictwo Sądu Rejonowego
 • Oddziały: Administracyjny, Finansowy, Kadr, Gospodarczy oraz Informatyczny
 • Wydział I Cywilny
 • Wydział II Karny
 • Wydział VI Ksiąg Wieczystych, w tym Oddział Centralnej Informacji KW
 • Wydział IX Egzekucyjny
 • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych.

W budynku przy Placu Słowiańskim 5 znajduje się:

 • Wydział VII Karny

W budynku przy Placu Słowiańskim 12 znajduje się:

 • Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • Wydział III Rodzinny i Nieletnich
 • Wydział V Gospodarczy
 • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich

W budynku Sądu przy ul. Kożuchowskiej 8 w Zielonej Górze znajduje się:

 • Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w tym Oddział Centralnej Informacji KRS oraz Punkt Przyjmowania Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego

Cele i zadania Sądu:

 1. sprawowanie wymiaru sprawiedliwości,
 2. wykonywanie zadań z zakresu ochrony prawnej, powierzonych w drodze ustaw,
 3. prowadzenie działalności administracyjnej mającej na celu zapewnienie odpowiednich warunków wykonywania powyższych zadań.

Szczegółowe cele, zadania, organizację i zakres działania poszczególnych organów i komórek organizacyjnych oraz osób funkcyjnych określa:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych,
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych,
 • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej,
 • inne akty prawne dotyczące zakresu działania komórek organizacyjnych Sądu.